Tỷ giá

Mã NT Mua Bán
AUD 16865.74 17152.95
CAD 17252.1 17599.01
CHF 22780.61 23238.32
EUR 26648.24 26966.51
GBP 29790.08 30267.3
HKD 2894.15 2958.21
JPY 201.94 208.74
KRW 18.8 21.04
SGD 16669.07 16970.01
THB 677.97 706.26
USD 23010 23080

Thống Kê

Số người truy cập
5640

báo cáo tài chính năm 2017

CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI 
Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017
Nội dung 
 - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
 - Báo cáo Kiểm toán độc lập 
 - Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 
 - Bảng cân đối kế toán riêng
 - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh riêng
 - Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ riêng
 - Bản thuyệt minh Báo cáo tài chính riêng 

Báo cáo giám sat tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính riêng