Tỷ giá

Mã NT Mua Bán
AUD 15503.28 15862.08
CAD 17124.96 17574.34
CHF 23385.62 23950.94
EUR 25550.98 26397.54
GBP 27734.16 28178.28
HKD 2918.23 2982.8
JPY 211.42 219.75
KRW 17.45 19.92
SGD 16507.98 16805.91
THB 737.76 768.53
USD 23150 23270

Thống Kê

Số người truy cập
1121

Thông tin doanh nghiệp

 • Báo cáo tài chính năm 2018

  CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI
  Báo cáo tài chính năm 2018
  Nội dung :
    - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
    - Báo cáo kiểm toán độc lập
    - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán
    - Bảng cân đối kế toán
    - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
    - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng
    - Thuyết minh Báo cáo tài chính         

  Xem tiếp
 • Báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2019

  - Báo cáo tỉnh hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019
  - Phụ lục :
    + Phụ lục X : Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018


  Xem tiếp
 • Báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018

  - Báo cáo tình hình thực hiện, sắp xếp doanh nghiệp năm 2018
  - Phụ lục 
  + Thông báo người đại diện theo pháp luật thực hiện công bố thông tin
  - Báo cáo quyết toan tài chính 6 tháng năm 2018
  Xem tiếp
 • Báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2017

  + Báo cáo 
     - Báo cáo quyết toán năm 2016
     - Báo cáo quyết toán 6 tháng năm 2017
     - Báo cáo lương thưởng năm 2017
  + Phụ lục
     - Kế hoạch điều chỉnh năm 2017
     - Phụ lục 5, 7
     - Phụ lục 8,10

  Xem tiếp
 • Báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2016

  + Báo cáo tài chính 
     - Báo cáo tài chính năm 2015
     - Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016
  + Phụ lục đính kèm 
     - Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin
     - Kế hoạch năm 2016
     - Báo cáo thực hiện 03 năm
     - Tình hính thực hiện sắp xép, đổi mới doanh nghiệp năm 2016
     - Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức
     - Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện KH-BC Lao động

  Xem tiếp
 • báo cáo tài chính năm 2017

  CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI 
  Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017
  Nội dung 
   - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
   - Báo cáo Kiểm toán độc lập 
   - Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 
   - Bảng cân đối kế toán riêng
   - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh riêng
   - Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ riêng
   - Bản thuyệt minh Báo cáo tài chính riêng 

  Xem tiếp
 • Báo cáo tài chính năm 2016

  CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI 
  Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016
  Nội dung 
   - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
   - Báo cáo Kiểm toán độc lập 
   - Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 
   - Bảng cân đối kế toán riêng
   - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh riêng
   - Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ riêng
   - Bản thuyệt minh Báo cáo tài chính riêng 

  Xem tiếp
 • Báo cáo tài chính năm 2015

  CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI 
  Báo cáo tài chính riêng cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015
  Nội dung 
   - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc
   - Báo cáo Kiểm toán độc lập 
   - Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 
   - Bảng cân đối kế toán riêng
   - Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh riêng
   - Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ riêng
   - Bản thuyệt minh Báo cáo tài chính riêng 

  Xem tiếp
 • Trang:
 • 1
 • 2