CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Giới thiệu

Cơ Cấu Tổ Chức

Tổng Công ty Cao su Đồng Nai hiện có 10 nông trường; 01 Xí nghiệp Chế biến Cao su; 01 Bệnh viện Đa khoa Cao su và 10 phòng, ban trực thuộc Tổng Công ty với tổng số Lao động đến ngày 31/12/2022 là: 4.104 người. Ngoài ra, còn có 07 Công ty con do Tổng Công ty giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên và 11 Công ty liên kết do Tổng Công ty giữ dưới 50% vốn điều lệ mỗi Công ty

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Cao su Đồng Nai gồm 5 thành viên:

2. Hội đồng thành viên gồm 4 thành viên:

3 .Kiểm soát viên gồm 2 thành viên:

4. Ban Tổng Giám đốc gồm 3 thành viên:

5. Đoàn thể

 

backtop