CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

Thông tin doanh nghiệp

Công bố thông tin tháng 06 năm 2020

Căn cứ nghị định 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;

Tổng Công ty thực hiện công bố thông tin, cụ thể:

- Phụ lục V với nội dung "Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất"

- Phụ lục VIII với nội dung:

+ "Thông tin về tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp".

+ "Các quyết định của cơ quan đại diện chủ sỡ hữu nhà nước đối với doanh nghiệp".

+ "Thống kê các cuộc họp của Hội đồng Thành viên hoặc Chủ tịch Công ty".

+ "Thống kê các nghị quyết/quyết định của Hội đồng Thành viên hoặc Chủ tịch Công ty".

+ "Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát".

                Xin mời tải về tại đây.

Bài viết liên quan

Phương án Quản lý rừng cao su bền vững (22-09-2020)

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (26-12-2023)

Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 (10-02-2023)

Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 (16-02-2022)

Báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 (04-01-2021)

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 (09-01-2023)

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2021 (10-03-2022)

Báo cáo An toàn Lao động năm 2022 (11-01-2023)

Báo cáo An toàn Lao động năm 2021 (25-12-2021)

Báo cáo tài chính năm 2022 (02-04-2023)

Tin tuyển dụng Kế toán tổng hợp (05-04-2023)

Thông báo 190 - Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (13-03-2023)

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản - 02/03/2023 (02-03-2023)

Thông báo thầu tham dự 582,2197 ha (14-02-2023)

Thông báo 120 - Thông báo kết quả thầu thẩm định (14-02-2023)

Thông báo 112 - Thông báo lựa chọn thẩm định (10-02-2023)

Thông báo 107 - Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (08-02-2023)

Thông báo 73 - Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (01-02-2023)

Thông báo 44 - Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (13-01-2023)

Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (01-12-2022)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN (09-12-2022)

Báo cáo tài chính năm 2021 (18-04-2022)

Công bố thông tin bán đấu giá tại Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín (11-10-2021)

Báo cáo tài chính năm 2020 (26-03-2021)

Công bố thông tin bán đấu giá Công ty Sado (18-03-2021)

1 - Thông báo mời chào hành cạnh trạnh (30/12/2020) (31-12-2020)

Báo cáo tài chính năm 2019 (03-11-2020)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2019; Báo cáo chế độ, tiền thưởng (21-04-2020)

Báo cáo tài chính năm 2018 (05-08-2019)

Báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2019 (05-08-2019)

Báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018 (07-08-2019)

Báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2017 (07-08-2019)

Báo cáo công bố thông tin doanh nghiệp năm 2016 (07-08-2019)

Báo cáo tài chính năm 2017 (07-08-2019)

Báo cáo tài chính năm 2016 (07-08-2019)

Báo cáo tài chính năm 2015 (07-08-2019)

Báo cáo tài chính năm 2014 (07-08-2019)

Báo cáo tài chính năm 2013 (07-08-2019)

backtop