CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

GIÁ THU MUA MỦ CAO SU TIỂU ĐIỀN

18-02-2021 - Lần 05 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

18-02-2021 - Lần 05 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 18-02-2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 05 cụ thể như sau:

Xem thêm

18-01-2021- Lần 04| Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

18-01-2021- Lần 04| Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 18-01-2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 04 cụ thể như sau:

Xem thêm

14-01-2021- Lần 03| Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

14-01-2021- Lần 03| Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 14-01-2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 03 cụ thể như sau:

Xem thêm

08-01-2021 - Lần 02 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

08-01-2021 - Lần 02 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 08-01-2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 02 cụ thể như sau:

Xem thêm

05-01-2021 - Lần 01 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

05-01-2021 - Lần 01 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 05-01-2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 01 cụ thể như sau:

Xem thêm

26-12-2020 - Lần 41 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

26-12-2020 - Lần 41 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 26-12-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 41 cụ thể như sau:

Xem thêm

22-12-2020 - Lần 40 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

22-12-2020 - Lần 40 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 22-12-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 40 cụ thể như sau:

Xem thêm

19-12-2020 - Lần 39 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

19-12-2020 - Lần 39 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 19-12-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 39 cụ thể như sau:

Xem thêm

12-12-2020 - Lần 38 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

12-12-2020 - Lần 38 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 12-12-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 38 cụ thể như sau:

Xem thêm

03-12-2020 - Lần 37 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

03-12-2020 - Lần 37 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 03-12-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 37 cụ thể như sau:

Xem thêm

01-12-2020 - Lần 36 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

01-12-2020 - Lần 36 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 01-12-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 36 cụ thể như sau:

Xem thêm

30-11-2020 - Lần 35 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

30-11-2020 - Lần 35 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 30-11-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 35 cụ thể như sau:

Xem thêm

27-11-2020 - Lần 34 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

27-11-2020 - Lần 34 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 27-11-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 34 cụ thể như sau:

Xem thêm

23-11-2020 - Lần 33 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

23-11-2020 - Lần 33 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 23-11-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 33 cụ thể như sau:

Xem thêm

13-11-2020 - Lần 32 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

13-11-2020 - Lần 32 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 13-11-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 32 cụ thể như sau:

Xem thêm
backtop