CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

GIÁ THU MUA MỦ CAO SU TIỂU ĐIỀN

11-06-2021 - Lần 11 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

11-06-2021 - Lần 11 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 11/6//2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 11 cụ thể như sau:

Xem thêm

04-6-2021- Lần 10 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

04-6-2021- Lần 10 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 04/6//2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 10 cụ thể như sau:

Xem thêm

27-5-2021 - Lần 09 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

27-5-2021 - Lần 09 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 27/5//2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 09 cụ thể như sau:

Xem thêm

21-5-2021- Lần 08 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

21-5-2021- Lần 08 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 21/5//2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 08 cụ thể như sau:

Xem thêm

07-5-2021 - Lần 07 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

07-5-2021 - Lần 07 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 07/5//2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 07 cụ thể như sau:

Xem thêm

27/4/2021 - Lần 06 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

27/4/2021 - Lần 06 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 27/4/2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 06 cụ thể như sau:

Xem thêm

18-02-2021 - Lần 05 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

18-02-2021 - Lần 05 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 18-02-2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 05 cụ thể như sau:

Xem thêm

18-01-2021- Lần 04| Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

18-01-2021- Lần 04| Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 18-01-2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 04 cụ thể như sau:

Xem thêm

14-01-2021- Lần 03| Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

14-01-2021- Lần 03| Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 14-01-2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 03 cụ thể như sau:

Xem thêm

08-01-2021 - Lần 02 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

08-01-2021 - Lần 02 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 08-01-2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 02 cụ thể như sau:

Xem thêm

05-01-2021 - Lần 01 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

05-01-2021 - Lần 01 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 05-01-2021, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 01 cụ thể như sau:

Xem thêm

26-12-2020 - Lần 41 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

26-12-2020 - Lần 41 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 26-12-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 41 cụ thể như sau:

Xem thêm

22-12-2020 - Lần 40 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

22-12-2020 - Lần 40 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 22-12-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 40 cụ thể như sau:

Xem thêm

19-12-2020 - Lần 39 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

19-12-2020 - Lần 39 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 19-12-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 39 cụ thể như sau:

Xem thêm

12-12-2020 - Lần 38 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

12-12-2020 - Lần 38 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 12-12-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 38 cụ thể như sau:

Xem thêm
backtop