CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

GIÁ THU MUA MỦ CAO SU TIỂU ĐIỀN

03-12-2020 - Lần 37 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

03-12-2020 - Lần 37 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 03-12-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 37 cụ thể như sau:

Xem thêm

01-12-2020 - Lần 36 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

01-12-2020 - Lần 36 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 01-12-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 36 cụ thể như sau:

Xem thêm

30-11-2020 - Lần 35 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

30-11-2020 - Lần 35 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 30-11-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 35 cụ thể như sau:

Xem thêm

27-11-2020 - Lần 34 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

27-11-2020 - Lần 34 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 27-11-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 34 cụ thể như sau:

Xem thêm

23-11-2020 - Lần 33 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

23-11-2020 - Lần 33 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 23-11-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 33 cụ thể như sau:

Xem thêm

13-11-2020 - Lần 32 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

13-11-2020 - Lần 32 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 13-11-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 32 cụ thể như sau:

Xem thêm

10-11-2020 - Lần 31 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

10-11-2020 - Lần 31 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 10-11-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 31 cụ thể như sau:

Xem thêm

09-11-2020 - Lần 30 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

09-11-2020 - Lần 30 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 09-11-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 30 cụ thể như sau:

Xem thêm

06-11-2020 - Lần 29 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

06-11-2020 - Lần 29 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 06-11-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 29 cụ thể như sau:

Xem thêm

03-11-2020 - Lần 28 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

03-11-2020 - Lần 28 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 03-11-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 28 cụ thể như sau:

Xem thêm

29-10-2020 - Lần 27 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

29-10-2020 - Lần 27 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 29-10-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 27 cụ thể như sau:

Xem thêm

27-10-2020 - Lần 26 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

27-10-2020 - Lần 26 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 27-10-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 26 cụ thể như sau:

Xem thêm

22-10-2020 - Lần 25 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

22-10-2020 - Lần 25 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 22-10-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 25 cụ thể như sau:

Xem thêm

20-10-2020 - Lần 24 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

20-10-2020 - Lần 24 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 20-10-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 24 cụ thể như sau:

Xem thêm

16-10-2020 - Lần 23 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

16-10-2020 - Lần 23 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 16-10-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 23 cụ thể như sau:

Xem thêm
backtop