CÔNG TY TNHH MTV

TỔNG CÔNG TY CAO SU ĐỒNG NAI

Menu

GIÁ THU MUA MỦ CAO SU TIỂU ĐIỀN

13-10-2020 - Lần 22| Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

13-10-2020 - Lần 22| Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 13-10-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 22 cụ thể như sau:

Xem thêm

30-9-2020 - Lần 21 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

30-9-2020 - Lần 21 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 30-9-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 21 cụ thể như sau:

Xem thêm

24-9-2020 - Lần 20| Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

24-9-2020 - Lần 20| Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 24-9-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 20 cụ thể như sau:

Xem thêm

17-9-2020 - Lần 19 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

17-9-2020 - Lần 19 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 17-09-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 19 cụ thể như sau:

Xem thêm

10-09-2020 - Lần 18| Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

10-09-2020 - Lần 18| Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 10-09-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 18 cụ thể như sau:

Xem thêm

31-8-2020 - Lần 17 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

31-8-2020 - Lần 17 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 31-8-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 17 cụ thể như sau:

Xem thêm

25-8-2020 - Lần 16 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

25-8-2020 - Lần 16 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 25-8-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 16 cụ thể như sau:

Xem thêm

20-8-2020 - Lần 15 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

20-8-2020 - Lần 15 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 20-8-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 15 cụ thể như sau:

Xem thêm

12-8-2020 - Lần 14 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

12-8-2020 - Lần 14 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 12-8-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 14 cụ thể như sau:

Xem thêm

11-8-2020 - Lần 13 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

11-8-2020 - Lần 13 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 11-8-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 13 cụ thể như sau:

Xem thêm

06-8-2020 - Lần 12 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

06-8-2020 - Lần 12 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 06-8-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 12 cụ thể như sau:

Xem thêm

24-7-2020 - Lần 11 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

24-7-2020 - Lần 11 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 24-7-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 11 cụ thể như sau:

Xem thêm

25-5-2020 - Lần 10 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

25-5-2020 - Lần 10 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 25-5-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 10, cụ thể như sau:

Xem thêm

12-5-2020 - Lần 09 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

12-5-2020 - Lần 09 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 12-5-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 09, cụ thể như sau:

Xem thêm

04-5-2020 - Lần 08 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

04-5-2020 - Lần 08 | Thông báo giá thu mua mủ tiểu điền

Ngày 04-5-2020, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai thông báo giá thu mua nguyên liệu mủ của các hộ tiểu điền lần 08, cụ thể như sau:

Xem thêm
backtop